вівторок, 24 листопада 2015 р.

Використання ІКТ на уроках англійської мови

Згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, головною метою навчання англійської мови полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.
З кожним роком питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу стає більш актуальним. Зберігається стійка тенденція до розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на систему навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології: це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності.
ІКТ - це технології опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та телекомунікаційних засобів. Впровадження ІКТ в учбовий процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, сприяє розвитку здібностей учнів та формуванню інформаційної культури.
На уроках англійської мови я використовую ІКТ для пошуку та отримання додаткової інформації; розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, більш повного задоволення особистісно-орієнтованих запитів учнів; формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування; комплексного застосування ІКТ з іншими видами дидактичних засобів.
Напрямки використання ІКТ на уроках англійської мови:
 • використання Інтернету,
 • компакт-дисків для виконання практичної роботи, проекту, написання реферату,
 • виконання будь-якого творчого завдання;
 • використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником.
Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу. Використання комп'ютера та цифрових ресурсів у процесі вивчення іноземної мови є одним із найголовніших напрямів роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови.
Використання ІКТ у навчальному процесі, комп'ютерної підтримки у викладанні англійської мови дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.
Залучення до процесу засвоєння знань міжпредметних інтегрованих завдань розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для врахування індивідуальних особливостей учня під час організації навчально-виховного процесу. Спираючись на базові знання інших навчальних дисциплін, комп'ютерна грамотність забезпечить формування умінь і навичок, необхідних для вирішення реальних інформаційних задач.
Я виділяю принцип мотивованості як складову частину комунікативного методу навчання іноземної мови. Як відомо, існує декілька видів мотивації: стійка та нестійка, позитивна та негативна, зовнішня та внутрішня. Одним із різновидів внутрішньої мотивації є комунікативна мотивація.
Комунікативність - це перша і природна потреба тих, що вивчають іноземну мову, але, справа в тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, довершеним і всеохоплюючим засобом спілкуванням. І, так звані, "природні" ситуації, що використовуються при навчанні, носять по суті штучний характер. Тому, якщо розраховувати лише на природу комунікацію на іноземній мові, навряд чи вдасться зберегти мотивацію і досягти успіху. Саме тому на уроках англійської мови я намагаюся використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання іноземної мови та підвищення мотивації учнів до вивчення мови.
Одним з таких методів виступають комп'ютерні технології. Комп'ютер природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання.
Комп'ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і методів викладання іноземної мови, виникнення таких нових форм проведення уроків, як "метод проектів". По-перше, ця інтегрована форма навчання ефективна для розвитку навичок дослідницької діяльності, адже методом проектів учні розв'язують проблеми, що ґрунтуються на міжпредметних зв'язках. Це заохочує учнів працювати в колективі, оскільки зазвичай обсяг роботи, який необхідно виконати, дуже великий, що й потребує кооперації.
Тому на своїх заняттях я використовую створення та захист проектів учнями за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для виконання проектних робіт учні використовують програму MS Office PowerPoint. Дуже цікаво спостерігати за розвитком учнів, переглядаючи їхні презентації. Для кожної дитини це можливість висловитися й показати себе, свої інтереси та навички.
Презентації використовують і вчителі, і учні. Учителі створюють оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на успішні результати. Освітній потенціал мультимедійної презентації ефективно використовують на уроках іноземної мови для здійснення наглядної підтримки процесу навчання. Використання презентацій на уроці допомагає: змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування; формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою; підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь; викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних; виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього класу; співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів; економії навчального часу; формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня; розвитку креативних здібностей учнів.
Досвід використання мультимедійної презентації свідчить про те, що її використання сприяє поєднанню різноманітної текстової аудіо- та відеонаочності. Можливе використання для презентацій як інтерактивної, так і мультимедійної дошки, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Також можна використовувати окремі слайди як роздавальний матеріал.
У результаті ми досягаємо головної мети навчання — виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства.
Використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках іноземної мови досить актуальна для розвитку особистості учня та формування в учнів наступних компетенцій: умінь порівнювати переваги та недоліки різних джерел інформації, вибирати відповідні технології її пошуку, створювати і використовувати адекватні моделі і процедури вивчення і обробки інформації і т. д.
Крім цього, впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій, покликаних формувати полікультурну мовну особистість, готову до плідної міжкультурної комунікації, має вирішальне значення у підвищенні якості володіння школярами іноземною мовою.
Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб:
 • Знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності;
 • Створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці;
 • Постійно звертатися до суб'єктним досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності;
 • Шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань;
 • Розкрити і реалізувати особистісні особливості учня і вчителя.
Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови сприяє:
 • розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;
 • оволодіння усним спонтанним мовленням;
 • адаптації учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування;
 • розвитку критичного мислення.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови, безсумнівно, має велике практичне значення, а саме:
 • є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал;
 • допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання;
 • сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня;
 • є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета;
 • стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібностей.
Переваги впровадження ІКТ - це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.
Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів:
 • посилення мотивації навчання;
 • активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності;
 • індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
 • урізноманітнення форм подання інформації;
 • урізноманітнення типів навчальних завдань;
 • створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації;
 • постійне застосування ігрових прийомів;
 • забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;
 • можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.
Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня. сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.
У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як якісно нові засоби поширення знань.
Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил; подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові. Отже, використання мультимедії сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.
З власного досвіду, використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і старшій школі. У старших класах використання інформаційних технологій дозволяють розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями і т. д. В поєднанні з аудіозасобами дозволяє реалізовувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу.
Використання ІКТ на уроках англійської мови може стати потужним фактором збагачення індивідуальної основи розумового, естетичного, морального розвитку учня. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання досить перспективні для підвищення творчої активності. Учень від об'єкта навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб'єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.
Переконана в тому, що уроки з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, дають змогу підвищити зацікавленість учнів у навчальному процесі, ефективніше взаємодіяти педагогу та учням, підвищують ефективність навчання.
У навчанні іноземної мови широко застосовуються інформаційно-комп'ютерні технології. Специфіка комп'ютера як засобу навчання пов'язана з такими його характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня.
Використання презентацій - це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.
Як показує практика, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати. Комп'ютерна програма PowerPoint є найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі.
Таким чином, впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп'ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар